MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE BANK: ITS EXTENT AND COMPLICATIONS

Authors

  • Urinov Komil Karshi engineering and Economics Institute "Banking and Auditing" second year student

DOI:

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZW762

Keywords:

: personnel management, training and development, distance learning system, personnel evaluation-certification, employee categories.

Abstract

This article highlights the role and importance of the training and development system in the process of managing employees, how necessary it is to improve the efficiency and competitiveness of banks, to improve employee qualifications and evaluation processes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Yakubоva, Sh. Sh., Rashidоv, R. I., Umarоva, M. X., & Urinоv, K. T. (2022). Ways оf effective implementatiоn оf mоnetary pоlicy in оur cоuntry. ISJ Theоretical & Applied Science, 03 (107), 859-864. Sоi: http://s-оi.оrg/1.1/TAS-03-107-64 Dоi: https://dx.dоi.оrg/10.15863/TAS.2022.03.107.64

Alikulov, A. T., Iskandarovich, R. R., & Komiljon, O. (2022). OʻZBEKISTONDA TIJORAT BANKLARINING BARQAROR FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA RAQAMLI BANK HIZMATLARINI JORIY ETISH. Results of National Scientific Research, 1(2), 62-67.

Diyorova, M., & Komil, U. (2022). TYPES OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN. Conferencea, 462-466.

Оʼgʻli, О. K. T. (2022). OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA ASOSIY SAVDO-HAMKOR DAVLATLARNING MILLIY VALYUTASINING REAL ALMASHUNUV KURSI QADRSIZLANISHI VA MAMLAKATLARNING AQSH DOLLARIGA NISBATDAN DINAMIKASINI OʻZGARISHI. Science and innovation, 1(A3), 75-78.

Kоmiljоn, О. (2022). ОʻZBEKISTОNDA BANK PLASTIK KARTALARI VA XALQARО TОʻLОVLAR TIZIMLARDAN FОYDALANISHNING ASОSIY TAMОYILLARI. Involta Scientific Journal, 1(7), 219-221.

Alikulov, A. T., & Oʻrinov, K. (2022). OʻZBEKISTONDA KAPITAL BOZORI RIVOJLANISHINING ISTIQBOLLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 690-695.

Diyorova, M., & Komil, U. (2022). Basic Principles of Using Bank Plastic Cards and International Payment Systems in Uzbekistan. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 9, 159-161.

Downloads

Published

18-07-2022

How to Cite

[1]
Urinov Komil, “MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE BANK: ITS EXTENT AND COMPLICATIONS”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. 4, p. 3, Jul. 2022.