ABOUT LINGUOCULTURAL CODES AND THEIR TYPES

Authors

  • Buriyev Islom Tashkent State Uzbek Language named after Alisher Navoi and a master's degree from the University of Literature

Keywords:

linguocultural codes, somatic code, biomorph code, subject code, culture code, spatial code

Abstract

The article provides comments on the formation of linguocultural codes in linguistics, their definitions, linguistics in Uzbek linguistics. It also gives a brief overview of the types of linguomodic codes and their definitions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Khudoiberganova D. The concept and interpretation of the cultural code in linguoculturology // Uzbek language and literature. - Tashkent, 2019. - №3. - B. 15.

Nurmonov A. Selected works. 3 volumes. Volume 1 Tashkent: Akademnashr 2012. - P.57

Maslova V.A. Duxovnыy kod s pozitsii lingvokulturologii: edinitsa sacralnogo i svetskogo // Metaphysics. - M., 2016. - №4. - S. 79.

Telia V.N. Bolshoy frazeologicheskiy slovar russkogo yazyka. - M., 2006. - p. 12

Kovshova M. L. Lingvokulturologicheskiy metod vo frazeologii. Cody culture. Izdyu 2-e. - М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. - S 174

6. See Rapay K. Cultural code. Kak my jivem, chto pokupaem i pochemu. –M .: United Press, 2010. - 168 p.

Svirepo O.A. Metaphor as culture code: Dis. ... cand. filos. science. - Rostov n / D, 2002. - 162 p.

Kononenko B.I. Bolshoy tolkovыy slovar po kulturologii. - M .: Veche, 2003. - S.512.

Krasnyx V.V. Kody i etalony kultury (priglashenie k razgovoru) // Yazyk, soznanie, kommunikatsiya: Sb. statey. - M .: MAKS Press, 2001. - S.6.

Maslova V.A. Duxovnыy kod s pozitsii lingvokulturologii: edinitsa sacralnogo i svetskogo //Metaphysics. - M., 2016. - №4. - S. 79.

Savitskiy V.M. Lingvokulturnыe kody: k obosnovaniyu ponyatiya // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Series: Linguistics. №2. - S. 57.

Khudoiberganova D. Brief glossary of terms of Linguoturkology. - Tashkent: Turon zamin ziyo, 2015. - 46 p

Tosheva D. Linguoturkological features of articles with zoonym component: Philol, science. Ph.D. diss. - Tashkent, 2017. - 152 p

Usmanov F. Linguocultural study of analogies in the Uzbek language / Philology. Ph.D. diss. An

Downloads

Published

2021-10-09

How to Cite

[1]
Buriyev Islom, “ABOUT LINGUOCULTURAL CODES AND THEIR TYPES”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 6, no. 4, p. 4, Oct. 2021.