Main Article Content

Abstract

This article reveals the importance of ICT in teaching English, and also poses the question of possible options for their use, motivation of students and assessment of their activities. The article discusses the modern concept of the lesson with the use of information and communication technologies.

Keywords

information and communication technology, teaching English, computer technology, teaching methods

Article Details

How to Cite
[1]
Djamila Arislanbayevna Begjanova, “USING ICT IN ENGLISH CLASSES AT SCHOOL”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 5, no. 4, p. 8, Jun. 2020.

References

 1. Abdukadirov A.A., Teoriyaipraktikaintensifikatsiipodgotovkiuchiteleyfiziko-matematicheskixdissiplin: Aspektispolzovaniyakompyuternixsredstv v uchebno-vospitatelnomprotsesse: dissertatsiya ... doktorapedagogicheskixnauk : 13.00.01, Tashkent. gos. ped. in-t im. Nizami, Tashkent, 1990, pp. 312-334.
 2. Andryunina M.V., Yazikovayakulturakak instrument sotsialnogovospitaniyaAviable: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pedagogica/26653.doc.htm.
 3. Aripov M., Begalov B., Begimkulov U., Mamarazhabov M. Ahborottehnologijalari. -Tashkent.: “NOShIR”, 2009. – p. 368.
 4. Azizhodzhaeva N.N. Voprosypodgotovkiuchitelja v sistemenepreryvnogopedagogicheskogoobrazovanija. - Tashkent: TGPI, 1995. – p.64.
 5. Babaskina, E. G. Metodikaovladenijaperevodcheskojstrategiejposredstvomrazvitijapoznavatel'nojaktivnostistudentov: naprimerediscipliny «Predperevodcheskijpraktikum»: avtoref. dis.... kand. pedagog. nauk: 13.00.02. – Moscow: 2011. – p. 6-23.
 6. Batrakova E. B., Neyro-lingvisticheskoyeprogrammirovaniyekaksposobobucheniyayaziku. Aviable: http://www.rusnauka.com/6_NITSB_2010/Pedagogica/ 59043.doc.htm.
 7. Begimkulov U. Povysheniekvalifikaciipedagogicheskihiupravlencheskihkadrovvysshihobrazovatel'nyhuchrezhdenij. Uzbekistonoliyta’limtizimidakadrlarresurslariniboshqarishvarivojlantirish. Tashkent - 2014. pp. 5-12.
 8. Dzhuraev R.H. Teorijaipraktikaintensifikaciiprofessional'nojpodgotovkiuchashhihsjaproftehuchilishh. – Tashkent: Fan, 1992. – p.259.
 9. Galskova N.D., Gez N.I. Teoriyaobucheniyainostrannimyazikam. Lingvodidaktikaimetodika / Ucheb. posobiyedlya stud. lingv. uni-tov ifak. in. yaz. vissh. ped. ucheb. zavedeniy. – 5-ye izd. – M.: Izd.sentr «Akademiya», 2008. pp. 336.
 10. Karamysheva T.V. Izuchenieinostrannyhjazykov s pomoshh'jukomp'jutera: v voprosahiotvetah. SPb, 2001.
 11. Karpov A.S. Internet v podgotovkebudushhihuchitelejinostrannogojazyka. Inostrannyejazyki v shkole, 2002, No.4. pp.60-64.
 12. Kashina E.G., Traditsiiiinnovatsii v metodikeprepodavaniyainostrannogoyazika / Ucheb. posobiyedlyastudentovfilol. fakul.uni-tov. Samara: Izd-vo «Univers-grupp», 2006.pp. 43-75.
 13. LyaudisV.Ja. Psihologicheskieprincipykonstruirovanijadialogovyhobuchajushhihprogramm v situaciikomp'juternogoobuchenija. Psihologopedagogicheskieipsihofiziologicheskieproblemykomp'juternogoobuchenija. -M.: Pedagogika, 1985. – p. 85.
 14. Mahmudov N., Rafiyev A., Yoldoshev I. Davlattilidaishyuritish (akademiklitseylaruchundarslik) //library.ziyonet.uz/ru/book/ download/809.
 15. Robert I.V. Sovremennyeinformacionnyetehnologii v obrazovanii: didakticheskieproblemy, perspektivyispol'zovanija. -M.: Shkola-Press, 1994. – p.321.
 16. Robert I.V. Teoreticheskieosnovysozdanijaiispol'zovanijasredstvinformatizaciiobrazovanija: Avtoref. dis. .dok. ped. pauk. M.: 1995. – p.40.
 17. Rustamova N. R., (2019). Using of vitagenic technology in the education system. ProceedingofThe ICECRS, 3. https://doi.org/10.21070/icecrs.v3i0.356.
 18. Rustamova N.R. Rustamova N.R. Media culture as a developing factor of rational thinking of secondary school students//European Journal of Science and Research Reflection in Educational Sciences (EJRRES), Special Issue – Great Britain, 2019, Volume No.3, Special Issue, pp. 58-64. Aviable to: https://docplayer.net/166163424-Media-culture-as-a-developing-factor-of-rational-thinking-of-secondary-school-students.html.
 19. Rustamova N.R., The Technology of Developing Media Culture in Secondary School Students. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, Volume-IX, Issue-II, December 2019. Aviable to: https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i2/B6181129219.pdf.
 20. Ruzieva D. The Formation of National Self-Awareness and The Pride of Students in The Educational Process (based on Media). International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, Volume-IX, Issue-II, December 2019. Aviable to: http://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-2
 21. Ruzieva D. The influence of preparation of pedagogical staff on the progressive development of Uzbekistan. Research Result Network Scientific Journal. Moscow: 2018. Aviable to: http://research-result.ru/journal/download/1327.
 22. Sergeeva T. Novyeinformacionnyetehnologiiisoderzhanieobuchenija. Informatikaiobrazovanie. 1991, - No. 1, - pp. 3-10.
 23. Shirmatov S. The Technology of Development of a Culture of Students’ Communication (Based on Social Networks) International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), ISSN: 2278-3075, Volume-IX, Issue-II, December 2019. Aviable to: http://www.ijitee.org/download/volume-9-issue-2
 24. Sweet Henry, Wrenn, Charles Leslie. 'Henry Sweet', Transactions of the Philological Society. – London: Oxford University Press. 1946. vol. 46, pp. 177-201
 25. Tolipov U.K. Praktikarealizaciiinnovacionnyhtehnologij v vuze.KrOGPIim.Tarasa Shevchenko, 2013. – Vyp. - S. 162-164.
 26. Voronova E. N. Sovremennietexnologiiimetodiobucheniyainostrannomuyaziku v VUZe // https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-i-metody-obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-vuze