(1)
Abdukakhorov Ulugbek Abduganievich; Ismoilov Ravshanjon Bakhriddinovich; Usmonov Rustamjon Karimjanovich; Imomnazarov Mahmudjon Oripjanovich; Bakhriddinov Jahongir Ravshanjon ogli. IMPROVING THE PROCESS OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS . IEJRD - International Multidisciplinary Journal 2020, 5, 8.