(1)
Tukhtamishev Shukhrat Shermanovich; Khudaykulov Shoxruz Shukhrat o’g’li; Omonov Ismail Kholboevich. THE ROLE OF AERIAL PHOTOGRAPHY IN THE CREATION OF TOPOGRAPHIC MAPS. IEJRD - International Multidisciplinary Journal 2020, 5, 5.