TUKHTAMISHEV SHUKHRAT SHERMANOVICH; KHUDAYKULOV SHOXRUZ SHUKHRAT O’G’LI; OMONOV ISMAIL KHOLBOEVICH. THE ROLE OF AERIAL PHOTOGRAPHY IN THE CREATION OF TOPOGRAPHIC MAPS. International Engineering Journal For Research & Development, v. 5, n. 4, p. 5, 15 May 2020.