[1]
Tukhtamishev Shukhrat Shermanovich, Khudaykulov Shoxruz Shukhrat o’g’li, and Omonov Ismail Kholboevich, “THE ROLE OF AERIAL PHOTOGRAPHY IN THE CREATION OF TOPOGRAPHIC MAPS”, IEJRD - International Multidisciplinary Journal, vol. 5, no. 4, p. 5, May 2020.